www.xz006.com 您现在的位置在:六合小子主论坛 > www.xz006.com >
不食嗟来之食古文翻译
时间: 2019-08-07

 原文 齐大饥⑴。黔敖⑵为食于,以待饿者而食⑶之。良久,有饿者,蒙袂⑷辑屦⑸,贸贸然⑹来。黔敖左奉⑺食,左执⑻饮,曰:“嗟⑼!来食1扬其目而视之,曰:“予⑽唯⑾

 :不吃别人施舍的食物。 出处:《礼记.檀弓》 原文: 齐大饥。黔敖为食于,以待饿者而食之。有饿者,蒙袂辑屦,贸贸然而来。黔敖左奉食,左执饮,曰:“嗟!来食1扬其目而视之,曰:“予惟

 a,type:normal data-rank=78:43880586

 a,type:normal data-rank=442:1859

 和国期间,各诸侯国互订交和,老苍生不得承平,若是再加灾,老苍生就没法活了。这一年,齐国,连续3个月没下雨,地步干裂,庄稼全死了,贫平易近吃完了树叶吃树皮,吃完了草苗吃草根,眼看着一个个都要被饿死了。可是富人家...

 a,type:normal data-rank=28:404

 a,type:normal data-rank=49:78096414

 a,type:normal data-rank=78:336405460

 春秋和国期间,有一年,齐国发生了一次严沉的,一多量贫平易近因为缺粮少食,而被活活地饿死。 有一位名叫黔敖的贵族奴隶从正在大旁摆上一些食物,等着饿肚子的贫平易近颠末,施舍给他们。 一天,一个饿得不成样子的人用袖子遮着脸,拖着一...

 a,type:normal data-rank=597:3708

 春秋和国期间,有一年,齐国发生了一次严沉的,一多量贫平易近因为缺粮少食,而被活活地饿死。 有一位名叫黔敖的贵族奴隶从正在大旁摆上一些食物,等着饿肚子的贫平易近颠末,施舍给他们。 一天,一个饿得不成样子的人用袖子遮着脸,拖着一双破鞋子...

 a,type:normal data-rank=65:42970598